باستان شناسان جعلی، تحریف تاریخ، بی سی سی و صدای آمریکا_رو دست 26