دکلمه: زمانی که خودم هستم

دکلمه: نیازی از هزارها که بر ماست


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

دکلمه: زمانی برای آغاز نیست زنگ پایان مدتهاست به صدا در آمده!

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

کلیپ ما میهن سالار هستیم


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نماهنگ من یک مسلمان نیستم.


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نماهنگ فردوسی ایرانی نبود که ایران بود.


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

سخنی با کسانی که فکر میکنند مسلمان هستند

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نجوای کوروش بزرگ با صدای امید دانا