فهرست نام پادشاهان ایران

این صفحه به منظور آشنایی جوانان ایران به تاریخ کشورشان ایجاد شده است ، زیرا جوانان ما باید بدانند چه کسانی در کشورشان حکومت کردند

این صفحه به صورت فهرست وار نام پادشاهان و سلطانها را آورده است تا حداقل بدانیم در کشورمان چه گذشته است

باید توجه داشت پس از حمله اسلام به ایران عزیزمان پادشاهی کم رنگ و جایش سلطنت پرنگ شده است و ما پس از حمله اسلام کمتر به مانند رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید داریم که براستی شاه باشند و بیشتر حکمفرمایان سلطانی بیش نبودند و نام آوردند از این سلطانها به منزله تایید آنان نیست، تنها برای آگاهی هم میهنان میباشد.

Untitled 733

ایلامیان

 images (1)

 

 

 

اونتاش گال

شوتروک ناخونته اول

شیلهک این شوشیناک

شوتروک ناخونته دوم

هالوشو

کودور ناخونته

هوبان ایمنا

خوم‌بان ایگاش

اورتاکو

هوبان هالتاش

 

مادها

download

 

 

 

 

دیاکو

فره ورتیش

هوخشتره

آستیاگ

 

هخامنشیان

download (1)

 

 

 

 

 

کوروش بزرگ

کمبوجیه

بردیای دروغین (گئومات مغ)

داریوش بزرگ

خشایارشا (خشیارشا)

اردشیر یکم (اردشیر درازدست)

خشایارشای دوم

سغدیانوس

داریوش دوم

اردشیر دوم

اردشیر سوم

ارسس

داریوش سوم

 

اشکانیان

download (2)

 

 

 

 

 

ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ ق.م)

تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ ق.م)

اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ ق.م)

فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ ق.م)

فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ ق.م)

مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ ق.م)

فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ ق.م)

اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ ق.م)

مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ ق.م)

گودرز نخست (۹۱ – ۷۸؟)

اُرُد نخست (۷۸ – ؟)

سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ ق.م)

فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ ق.م)

مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ ق.م)

اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ ق.م)

فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ ق.م)

تیرداد دوم (۳۲ – ح۳۰ پ.م)

فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ ق.م- ۴ م)

ملكه موزا (۲ ق.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم

اُرد سوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)

ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)

اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)

تیرداد سوم (ح۳۶ م)

وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)

گودرز دوم (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)

ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)

بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)

پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)

اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م)

خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)

بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)

مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)

بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)

بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)

بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)

اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)

بلاش ششم

اردوازد

 

ساسانیان

images (2)

 

 

 

 

 

اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳)

شاپور یکم (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲)

هرمز یکم (۲۷۲-۲۷۳)

بهرام یکم (۲۷۳-۲۷۶)

بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۳)

بهرام سوم (۲۹۳)

نرسی (۲۹۳-۳۰۲)

هرمز دوم (۳۰۲-۳۱۰)

آذرنرسی (۳۱۰)

شاپور دوم (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹)

اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳)

شاپور سوم (۳۸۳-۳۸۸)

بهرام چهارم (۳۸۸-۳۹۹)

یزدگرد یکم (۳۹۹-۴۲۱)

بهرام پنجم (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹)

یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷)

هرمز سوم (۴۵۹-۴۵۷)

پیروز یکم (۴۵۸-۴۸۴)

بلاش (۴۸۴-۴۸۸)

قباد یکم (۴۸۸-۴۹۷)

جاماسب (۴۹۷-۴۹۹)

قباد یکم (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره)

خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹)

هرمز چهارم (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)

بهرام ششم (۵۹۰-۵۹۱)

خسرو دوم (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)

قباد دوم (شیرویه) (۶۲۸)

اردشیر سوم (۶۲۸-۶۳۰)

شهربراز (۶۳۰)

خسرو سوم (۶۳۰)

جوانشیر (۶۳۰)

پوراندخت (۶۳۰-۶۳۱)

گشناسب بنده (۶۳۱)

آزرمی دخت (۶۳۱)

هرمز پنجم (۶۳۱)

خسرو چهارم (۶۳۱)

پیروز دوم (۶۳۱)

خسرو پنجم (۶۳۱)

یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱)

تازش و پیروزی تازیان وحشی (۶۵۱)

پس از یورش اسلام به ایران عزیزمان بیش از دو قرن کشور عزیمان در دست مسلمانان وحشی بود بنابر این از نام حکومتهای عربی و مسلمان در این برگه حذر میکنم

طاهریان

طاهر بن حسین (طاهر ذوالیمینین)

طلحه بن طاهر

علی بن طاهر

عبدالله بن طاهر

طاهر بن عبدالله

محمد بن طاهر بن عبدالله

 

صفاریان

یعقوب لیث

عمرو لیث

طاهر بن محمد بن عمرولیث

لیث بن علی بن لیث

محمد بن علی بن لیث

احمد بن محمد بن خلف

خلف بن احمد

 

سامانیان

250px-Duschanbe_Somonidenkmal

 

 

 

 

 

اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی (۲۹۵ – ۲۷۹ ه‍.ق.)

احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید (۳۰۱ – ۲۵۹ ه‍.ق.)

نصر بن احمد، نامی به امیر سعید (۳۳۱ – ۳۰۱ ه‍.ق.)

نوح بن نصر، نامی به امیر حمید (۳۴۳ – ۳۳۱ ه‍.ق.)

عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید (۳۵۰ – ۳۴۳ ه‍.ق.)

منصوربن نوح، نامی به امیر سدید (۳۶۵ – ۳۵۰ ه‍.ق.)

نوح بن منصور، نامی به امیر رضی (۳۸۷ – ۳۶۵ ه‍.ق.)

منصور بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۷ ه‍.ق.)

عبدالملک بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۹ ه‍.ق.)

 

زیاریان

download (3)

 

 

 

 

 

مرداویج زیاری

وشمگیر

بیستون پسر وشمگیر

قابوس پسر وشمگیر

منوچهر پسر قابوس

انوشیروان پسر منوچهر

 

غزنویان

جام مربوط به دوره غزنويان

 

 

 

 

 

ناصرالدین سبکتکین

اسماعیل پسر سبکتکین

سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)

محمد پسر محمود

سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود)

مودود پسر مسعود

مسعود دوم پسر مودود

علی پسر مسعود

عبدالرشید پسر محمود

طغرل غاصب

فرخزاد پسر مسعود

ابراهیم پسر مسعود

مسعود سوم پسر ابراهیم

شیرزاد پسر مسعود

ارسلانشاه پسر مسعود

بهرامشاه پسر مسعود

خسروشاه پسر بهرامشاه

خسرو ملک پسر خسروشاه

 

سلجوقیان

borj-toghrul1

 

 

 

 

طغرل بیک

الب ارسلان

ملکشاه

برکیارق

محمد بن ملکشاه

احمد سنجر

محمود

 

خوارزمشاهیان

download (4)

 

 

 

 

 

قطب الدین محمد

علاء الدین اتسز

جلال الدین سلطانشاه

علاء الدین تکش

علاءالدين محمد

جلال الدین منکبرنی

 

ایلخانان

images (3)

 

 

 

 

هولاکو

اباقاخان هولاکو

سلطان احمد تکودار بن هولاکو

ارغون‌خان‌ بن اباقا

گیخاتون بن اباقا

بایدوخان بن طرغان‌

غازان‌ بن ارغون

اولجایتو خدابنده بن ارغون

ابوسعید بهادرخان‌ بن اولجایتو

ارپاگاون

موسی خان

محمد خان

ساتی بیک

شاه جهان ایلخانی

سلیمان خان

طغا تیمورخان

انوشیروان عادل

دودمان‌های محلی

 

جلایریان

images (4)

 

 

 

شیخ حسن بزرگ (۷۳۶ق)

شیخ اویس بهادرخان (۷۵۷ق)

جلال‌الدین حسین‌خان (۷۷۶ق)

غیاث‌الدین سلطان احمد بهادر (۷۸۳ق)

شاه محمود (۸۱۴-۸۱۳ق)

 

آل مظفر یا مظفریان

download (5)

 

 

 

 

مبارزالدین محمد (59-718 / 58-1318)

شاه محمود (76-759 / 74-1358)

عمادالدین احمد (95-786 / 93-1384)

نصره الدین شاه یحیی (95-764 / 93-1363)

شاه شجاع

زین العابدین بن شاه شجاع(89-786 / 87-1384)

شاه منصور (95-790 / 93-1388)

 

تیموریان

تیمور لنگ

خلیل سلطان

شاهرخ

الغ بیگ

عبدالله میرزا

بابر تیموری

ابو سعید

سلطان احمد

سلطان محمود

سلطان حسین بایقرا

صفویان

download (6)

 

 

 

 

شاه‌اسماعیل یکم

شاه طهماسب یکم

شاه اسماعیل دوم

شاه محمد خدابنده

شاه عباس یکم

شاه صفی

شاه عباس دوم

شاه سلیمان

شاه سلطان حسین

شاه طهماسب دوم

شاه عباس سوم

 

افشاریان

نادرشاه افشار

عادلشاه افشار

ابراهیم‌شاه

شاهرخ‌میرزا

 

زندیان

download (7)

 

 

 

 

کریم‌خان زند

زکی‌خان زند

ابوالفتح‌خان زند

صادق‌خان زند

علی‌مرادخان زند

جعفرخان زند

صیدمرادخان زند

لطفعلی‌خان زند

 

قاجار

آقا محمدخان قاجار

فتحعلی شاه

محمد شاه

ناصرالدین شاه

مظفرالدین شاه

محمدعلی شاه

احمد شاه

 

دودمان ایرانساز پهلوی که همچنان از دیدگاه ما میهن پرستان ادامه دارد

k_first_frame

 

 

 

 

 

 

رضاشاه پهلوی

محمدرضاشاه پهلوی

 

12 Responses to فهرست نام پادشاهان ایران

 1. javad says:

  دیشب فیلم از تهران تا قاهره رو دیدم , اون صحنه ای که شاه داشت برای خروج از ایران اماده می شد و مقامات به پاش می افتادند , منو به گریه انداخت ,

 2. م.برزگران says:

  درود بر شاهان ایران زمین

 3. م.برزگران says:

  من تاماقبل تاریخ مدون سه پادشاهی دیدم که یکی محل بحث دارد وبعداز اسلام بقیه ترک تبار نند حتی رضا شاه هم نسبش به ا ستناد بعض نوشته ها به اذر بایجان میرسد ! باهمه این توصیف این نظام سلطانی شرقی عامل انحطاط وواپس ماندگی ساکنان این بخش از زمین شده است !!!!

 4. heydar110 says:

  جالبه که با مغول جماعت مشکل نداری.

 5. دیوید says:

  با سلام
  نه اینکه مخالفتی با کار شما داشته باشم، ولی شمایی که زحمت کشیدید و این مجموعه رو نوشتید،
  اولآ آل بویه را از قلم انداخته اید که امیدوارم سهوآ باشد و نه عمدآ
  دوم در موقعیکه تازیان بر ایران استیلا داشتند، بهتر نبود از اسامی ی یاد میکردید که پیشرو تاسیس سلطنت بعد از اسلام بودند
  مانند ابومسلم خراسانی و برمکیان و ابن مقنع و …؟

 6. زنده باد جمهوری اسلامی ایران.
  درسته که ضعف هایی در زمینه اقتصادی داریم . اما نیمه خالی لیوان را نبینید . بنده از شهری این پیام را مینویسم که نرخ بیکاری در ان منفی است . با بیشترین سرانه ی درامد در کل کشور . میبد – یزد .

 7. قیس says:

  خوبخ از جوانهایی که تاریخ واصالتشونو میدونن خوشم میاد فقط میخوام یه توصیه بکنم که تو بحث عربستان که در شمال خلیج عربی وجنوب ایران هستند کمی تجدید نظر کن چون همان که تو تاریخ خودتو وکشورتو میدونی ما هم تاریخ خودمونو میدونیم یادت هم باشه ایران فقط فارسی زبان نیستن هزار قومیت وزبان دارد در ظمن الان هم عربها دارن ایران میچرخونن تو اگه هم دلت به حال ملتت میسوزه ووطن پرستی پس برای چی فرار کردی وداری برای اجنبی ها کار میکنی مرد باش ومثل ما بمان وهمینجا حرفتو بزن تو میدونی ما عربها هیچ وقت موافق حکومت ایران نبودیم از پهلوی تا جمهوری اسلامی ولی لااقل انقدر شهامتشو داریم اینجا موندیم ودر راه عقیدمون داریم مبارزه میکنیم تو هم شهامت داشته باش بیا ایران و حرفاتو بزن با اینکه شک دارم شهامت مردونگی داشته باشی تا کاری که بلدید اینه که از کوروش مایه بزارید ولی مغولها واسلام وبقیه که لکه ننگی بر پیشونی شما گذاشتنو فراموش کردید

  • کیارش says:

   جناب قیس من همیشه شنونده عقاید و آراء مختلف هستم و همیشه به همه عقاید هم احترام میگذارم جدای از اینکه آن نظرات را قبول داشته باشم و یا خیر اما دیدگاه های شما و همفکرانتان در اصل عقیده و باور و اعتقاد نیست و به همین دلیل خواستم یک موضوع را به شما یاداور بشوم . در چند جمله ای که نوشتید آنقدر پرت و پلا بود که اصلا معلوم نیست شما به چه چیز اعتقاد و باور دارید و حرفتان و تفکرتان تنها یک چیز را بیان میکند و آنهم این است که شما یک وطن فروش هستید و این بزرگترین ننگ برای هر انسان با هر اعتقاد و باور در سرتاسر جهان میباشد . اولا شما معلوم نیست خودتان را ایرانی میدانید و یا خیر ؟ یک جا میگویید ایران هزار قومیت و زبان دارد که این کاملا صحیح است و از دیدگاه من هر کس خود را ایرانی میداند میتواند در باره ایران و گذشته و حال و آینده اش نظر بدهد . اما شما که خود را ایرانی نمیدانید این اظهار نظر برای چیست ؟ فرمودی جنوب ایران عربستان است ؟؟!! بنده یک عربستان میشناسم که آن هم یک کشور مشخص و ثبت شده در سازمان ملل است اما اینکه شما جنوب ایران را عربستان میدانید یا قصد جوک گفتن را دارید که بسیار جوک بیمزه ای است و یا میخواهید بگویید که جنوب ایران جزو ایران نیست و متعلق به شما است و شما هم عرب هستید و خودتان را مستقل میدانید . در این صورت باید به شما بگویم جناب قیس بنده هم از جنوب ایران هستم و جنوب ایران قلب تپنده ایران است و شما اگر خودتان را ایرانی نمیدانید میتوانید تشریفتان را ببرید به همان عربستان . اما اگر فکر میکنید با وطن فروشی و فروختن جنوب ایران به عربستان و عراق و … کلاهی برای شما ساخته میشود من ارجاعتان میدهم به زمان جنگ که امثال شما جلوی پای ارتش صدام و عراق گاو و گوسفند کشتید و در عوض ارتش عراق همان روستاها را که ار آنها استقبال کردند به وحشیانه ترین وجهی قتل عام کرد و به تمامی زنها تجاوز کردند و جوان و پیر را به گلوله بستند . من تمام عمرم را در جنوب ایران بوده ام و حاضرم هر جور که شما دوست دارید با شما به بحث بنشینم و به شما ثابت کنم که این طرز تفکر شما فقط و فقط به معنی وطن فروشی است و وطن فروش فرق نمیکند که ایرانی باشد و یا عرب باشد و یا آمرکایی و اروپایی . از هر کجای کره زمین که باشد باعث ننگ انسانیت است .

 8. Mehrdad says:

  بد از حکومت پهلوی سلسله بدبختیان

 9. کیارش says:

  جناب امید دانا این معرفی پادشاهان و حکام ایران کار بسیار زیبایی بود اما اینکه برخی سلسله ها را حذف کردید و یا حکومت های عرب که بر ایران حکومت داشتند را ننوشتید و برخی سلسله ها را جا انداختید از دیدگاه من به این کار لطمه وارد کرده است . اگر بتوانید این نقص را برطرف کنید به نظر من کار بسیار بسیار زیبایی است .

 10. کیارش says:

  یک موضوع دیگر در مورد مطلب جناب قیس که فراموش کردم عرض کنم این بود که . جناب قیس من بسیاری از نظرات آقای امید دانا را قبول ندارم اما به عنوان نظر و باور ایشان به آنها احترام میگذارم اما همانطور که گفتم حرف شما ابراز عقیده و باور و… نیست بلکه فریاد زدن یک عمل کثیف و ننگ آور در میان همه انسانها و همه جوامع بشری که همانا وطن فروشی است میباشد . ایران کشور بسیار بزرگی است و در تمام مرزهای آن نسبت های فرهنگی و قومیتی با دیگر کشورها را دارد اما همه این قومیتها خود را ایرانی میدانند . کردها . ترکها . ترکمنها . بلوچها . تاجیک ها و… همانند عرب های ایرانی جزئی از ایران هستند و همه ایرانی میباشند همانگونه که زمانی بسیاری از این کشورهای عربی و افغانستان و پاکستان و ترکیه و… جزئی از ایران بودند اما در حال حاظر به هر دلیل دیگر جزو ایران نیستند . اما این محدوده جغرافیایی ثبت شده در سازمان ملل در حال حاضر ایران است و ساکنین آن هم ایرانی هستند اما هر کس با هر ملیت و فرهنگ . چه عرب باشد و چه ترک و کرد و… اگر خود را ایرانی نمیدانند . به خودشان مربوط است میتوانند از ایران بروند . ترکها به ترکیه . کردها به کردستان عراق و ترکیه و شما هم بروید به عربستانتان . اما اگر خود را جزوی از این خاک میدانید باید دست از این رفتارهای زشت و دور از شان انسانی بردارید و مانند دیگر عربهای ایرانی واقع در جنوب ایران خودتان را ایرانی بدانید و یا از ایران بروید . ضمنا من فکر میکنم شما حتی کمترین اطلاعی هم از جنوب ایران ندارید و جنوب برای شما همان تعداد اندک دزد و قاچاقچی و .. هستند که مثلا در بین طایفه سواری و دیگر طوایف عرب جنوب دست به دزدی و تجاوز و غارت از خود عربهای خوزستان میزنند و بعد به عراق فرار میکنند و باز برمیگردند باشند ولی جناب قیس جنوب ایران بسیار بزرگتر و پهناور تر از دید حقیرانه شما و همفکرانتان است . حتی در همان خوزستان چند شهر عرب نشین داریم که شما آن را عربستان مینامید ؟؟؟؟ بزرگترین شهرهای خوزستان از قبیل اندیمشک – دزفول – شوشتر – ایذه – مسجدسلیمان – رامهرمز – آغاجری – امیدیه – بهبهان – آبادان – ماهشهر- خرمشهر و…. کجای این شهرها عرب نشین هستند که شما خوزستان را عربستان مینامید ؟ در خود اهواز کمتر از 30 درصد عرب هستند و 70 درصد اهواز از دیگر قومیتها هستند . در خود خوزستان بیشتر از عربها ما بختیاری داریم که همگی خود را ایرانیان اصیل میدانند . بهبهان . ایذه . رامهرمز و… جزو تاریخی ترین شهرهای ایران هستند .. کدام عربستان ؟؟؟ جناب قیس حتی در بین خود طوایف عرب جنوب هم مسائلی هست که هر وقت خواستی بگو تا من در موردشان به شما اطلاعات بدهم اما اینکه شما خوزستان را عربستان مینامید فقط و فقط وطن فروشی است و وطن فروشی ننگ هر انسانی است با هر فرهنگ و قومیت و هویت .

 11. کیارش says:

  با پوزش از دوستانی که شاید متوجه جوابیه من به آقای قیس نشدند باید به عرضتان برسانم این جناب قیس و تعداد کمی که خودشان را خلق عرب مینامند معتقد هستند که خوزستان باید اسمش به عربستان تغییر کند و خودشان را یک کشور مستقل میدانند که از ایران جدا هستند و به نظر میرسد اینها هم در کنار پان ترکیست ها و… از طرف جمهوری اسلامی به اینگونه افکار دامن زده میشود تا جمهوری اسلامی بتواند به اسم سرکوب جدایی طلبان به سرکوب آزادیخواهان واقعی بپردازد . بسیاری از این افراد خودشان هم نمیدانند که بازیچه دست جمهوری اسلامی هستند و جالب اینکه اینها از طرف کشورهای عربی برای بوجود آمدن هرج و مرج در ایران حمایت میشوند اما جمهوری اسلامی هم برای سرکوب مردم زیر لوای برخورد با تجزیه طلبان از این اندیشه ها حمایت میکند کما اینکه ایشان که رجز میخوانند که ما در ایران مانده ایم و حرفمان را میزنیم در اصل نمیداند که ماندنش در ایران و حرف زدنش در راستای اهداف جمهوری اسلامی است و نه از روی دلیری و شجاعت ایشان . اگر دوستان علاقه داشته باشند من میتوانم نمونه هایی را که جمهوری اسلامی در بین طوایف عرب خوزستان و با چه اهدافی این گونه تفکرات و… را دامن میزند را بیشتر توضیح دهم . با تشکر از حوصله شما عزیزان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: