بررسی خیانت ها و تحریفات تاریخی پان عربیستها_رو دست 49

Advertisements

لحظه آزادی از اوین

امید دانا

سکانس یک..

توی تختم دراز کشیدم نیمی از ساعت یازده شب گذشته که صدای بلندگو زندان بلند می شود..
گوشهایم را تیز می کنم نام های کسانی که قرار است تا ساعتی دیگر آزاد شوند از بلندگو بند 350 خوانده می شود و در کمال ناباوری نام من نیز لابلای زندانیان دیگر خوانده می شود….
عجب حسی است حس آزادی، قلبم مانند یک گنجشک می زند دوستان صمیمیم به طرف تختم می آیند و با صدای هلهله بغلم می کنند بغض کردم اشک در چشمانم حلقه می زند.. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

حماقت و تجاوز روزه داران به حقوق شهروندی_رو دست 48

تاریخچه تجزیه طلبان کرد و خیانتهای سیمیتقو و قاضی محمد_رو دست 47

آذربایجان ترک نیست و بررسی نژاد ترک و پان ترکیسم_رو دست 46

ارمغان اسلام به کشورهای اسلامی_رو دست 45