فاشیسم کمونیستی و سواستفاده از فعالیت های مدنی_رو دست 42