یاد آوری جنایت و خیانت های علی اصغر حاج سید جوادی_ رو دست 32

ماجرای تروریستی سیاهکل و هنرمندان حامیش_رو دست 31

ساواک مظلوم ترین قربانی شورش 57_رو دست 30