برگزاری فشن شو توسط نیما بهنود در تهران_رو دست 29

سرنوشت سران شورشیان 57 و خائنین به پادشاه_رو دست 28

پردیس ثابتی افتخار ایران و کینه بی بی سی و صدا آمریکا از ثابتی ها_رو دست 27

خشم خامنه ای از پادشاهی خواهان و خاندان پهلوی در سخنرانی قم_رو دست

باستان شناسان جعلی، تحریف تاریخ، بی سی سی و صدای آمریکا_رو دست 26

اسلام پروری، گوگوش، ابی، رها اعتمادی در نوستالژی_رو دست