نامه سرگشاده به شاهزاده رضا پهلوی_امید دانا

 

شاهزاده رضا پهلوی_امید داناپیشگفتار:

نامه پیش رو بخشی از حرفهاییست که سالهاست در دلم موج میزند، اما بنا بر مصلحت هایی مهر سکوت بر لبانم زده بودم. ولی شرایط کنونی اینجانب را مجاب کرده تا بخشی از نگفته ها را خطاب به منجی، ایران شاهزاده رضا پهلوی به رشته تحریر در آورم.

می دانم پس از انتشار این نامه بنا بر رسم زشت چاپلوسی و بادمجان دور قاب چینی، عده ای بر علیه اینجانب وا مصیبتها سر خواهند داد و با زدن اتهام های گوناگون قصد تخریب من ناچیز را خواهند داشت. ولی آنان که اینجانب را میشناسند و با کارنامه من آشنایی دارند، نیک می دانند مهر ایران و خاندان ایرانساز پهلوی در دلم ریشه ای ژرف دارد ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements