چکامه پنجاه و هفتی_امید دانا

امید دانا

ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻲ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺩاﺷﺖ ﻛﺠﺎ اﻳﺮاﻥ، اﻳﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪ ﺩاﺷﺖ.
ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮﻑ ﺩاﺷﺖ، ﻛﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺵ ﺩاﺷﺖ.
ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻫﻔﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﻌﻮﺭ ﺩاﺷﺖ، ﻛﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﻬﻦ ﺁﻣﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩاﺷﺖ. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements