توهین تورج دریایی و مهرداد ملک زاده به کورش بزرگ

تورج دریایی  مهرداد ملک زاده

تورج دریایی و مهرداد ملک زاده و رفقا و نوچگان:
جریانی هستند که به عنوان استاد باستان شناسی در حال تخریب تاریخ و فرهنگ ایران هستند.

این افراد با تیشه افتادند به جان ریشه تاریخ ایران باستان و دارند با کمک صدای آمریکا و بی بی سی ها جان میگیرند و مغز جوانان ایران را مانند ضحاک میخورند.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements