اهداف برنامه رو دست

رو دست

چندیست خیلی از دوستان و مخاطبان برنامه رو دست میپرسند چرا به سران رژیم اسلامی نمیپردازم و چرا همش به  شخصیتهایی میپردازم که در بخشهایی از جامعه محبوب تشریف دارند.

از این رو بر آن شدم نوشتاری را یکبار برای همیشه در این باب منتشر کنم و اتمام حجتی با همه دوستان و مخاطبان داشته باشم.

برنامه «رو دست» کارش رو کردن شخصیتهایی هست که به نا حق قهرمان ملی شدند و در شورش 57 سهم بسازیی داشته اند، همچنین برنامه «رو دست» با کسانی که تاریخ و فرهنگ ایران را به هر شکلی تحریف میکنند میپردازد و درکنارش با جریانات قوم گرایی و ایرانستیز مقابله میکند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید