ایران سالاران هوشیار باشید!

امید دانا

دیدگاه ژرف ایرانگرایی که با نام های، رنسانس ایرانی، ایرانشهری، میهن سالاری، ایرانسالاری، ناسیونالیست ایرانی، باستان گرایی و …. شناخته میشود، قرن هاست که مورد تازش ایرانستیزان قرار گرفته است.

ایرانستیزان که از دوران های دور و حتا پیشدادیان با هویت ایرانی در ستیز بودند و همچنان از ابهت «خشایارشا» عقده دارند و پس از 2500 سال در دو فیلم کودکانه به نام «300» قصد تخریب تاریخ ایران را دارند، همواره دو دوره تاریخی در ایران را آماج حملات سهمگین خویش نمودند.

دو دوره ای که ایرانستیزان مورد تازش قرار دادند دوران پرشکوه ساسانی و دوران سازندگی پهلوی میباشد، در هر دو دوره حکومتهای یاد شده ایرانشهری را در دستور کار خویش قرار میدهند و با بازگشت به اصول ایرانی در تلاش میباشند ایران را به سوی پیشرفت سوق دهند، و بنا بر استناد تاریخی در هر دو دوره ایران گامهای پیشرفت را بر میدارد و حتا جز ابرقدرتها میشود به ویژه در دوران ساسانی که کاملا ابر قدرت جهان میشود و با فرهنگ ژرف خویش دادگستری را در دنیا می گستراند.

همانگونه که اشاره شد، ابهت و برجستگی تاریخی ایران باعث حقارت و کینه دشمنان تاریخی ایران یعنی غربیان و تازیان قرار میگیرد و اینان که در میابند نمیتوانند تمامی ایرانیان را از بین ببرند (اشاره به کشتار وحشیانه ایرانیان توسط اعراب)  با تمام وجود با سواستفاده از کتاب سوزیهای ایران دست به کتابسرایی های بیهوده نمودند تا بلکه به خیال خویش فرهنگ پربار ایران را زیر پرسش ببرند، اما با وجود بزرگانی مانند «فردوسی» با همان نسک «شاهنامه» پاسخ یاوه سرایی های دشمنان دست به قلم داده میشود، اما ایرانستیزان تنها به نوشتن مشغول نمیشوند، و با یاری گرفتن از هنر نیز میخواهند اهداف شومشان را به سرانجام برسانند اما در این عرصه نیز هنر نزد ایرانیان است و بس.

در عصر نوین به ویژه صد سال گذشته دشمنان تاریخی کشورمان با نفوذ در بین مردم ایران و شناسایی سست عنصران و تفهیم باورهای ضد ایرانی به آنان، قشری را بوجود آورده که با زبان پارسی دست به تخریب هویت ایرانی میزنند و جالب اینجاست اینان را به عنوان استاد دانشگاه و یا پژوهشگر به ملت ایران قالب میکنند و آنان را ساپورت های مالی و رسانه ای میکنند، که تمامی اینان سرشان به سه گروه مختلف وصل است:

1 عرب زدگان و یا عرب محوران که همانا اسلامیون میباشند.

2 غرب زدگان و یا غرب محوران که بیشتر غرق در افکار یونان باستان میباشند، و دائم از دمکراسی یونانی سخن به میان می آورند.

3 شرق زدگان و یا شوری محوران که اندیشه های مارکس را به اشتباه دریافتند و به شدت ایرانستیز میباشند.

آری هر سه گروه بالا با زبان شیرین پارسی و از مردم ایران میباشند که تیشه برداشته و ریشه ایران عزیزمان را دارند میزنند، هر کدام از اینان برای تخریب ایران کد واژگانی دارند که شما برای شناسایی آنان بایستی این کد واژگان را بشناسید.

هر سه دسته در دستور کارشان بایستی دو دوره تاریخی را به شدت زیر پرسش ببرند، یک دوران ساسانی و دو دوران پهلوی!

این دو دوره بسیار حساس هستند زیرا هر دو دوره در خط مقدم اندیشه ایرانی با اندیشه های ایرانستیزانه قرار دارند و درست است از نظر فیزیکی هر دو دوره شکست خورده اند اما از نظر اندیشه ای همچنان این دورانها بر روان ایرانیان نژاده باقی مانده و ترس ایرانستیزان از همان اندیشه در ذهن ملت ایران است.

کد واژگانی که  اینان بر علیه نیروهای میهن سالار استفاده میکنند را بارها شنیدید، کافیست شما از اندیشه های ایرانخواهانه حمایت کنید آنزمان با واژگان زیر مورد نوازش قرار میگیرید:

1 فاشیست

2 راسیست

3 مرتجع

4 باستان گرا کوروش پرست

5 تندرو

6 متعصب

7  شما من را یاد بسیجی ها می اندازید

اما در مورد زیر پرسش بردن دوران های یاد شده با استفاده از سفسطه های موجود و باطل و کلی گویی به مانند:

در ارتباط با دوران ساسانی اینچنین میگویند:

1 موبد همان آخوند است چه فرقی دارند

2 موبدان ساسانی در حکومت دخالت میکردند

3 اگر دوران ساسانی دادگری بود مانی و مزدک ظهور نمیکردند

4 شاهان ساسانی اجازه درس خواندن به مردم عادی را نمیدادند 🙂 (ببخشید این دیگه از آن حرفها بود مجبور شدم لبخندی بزنم زیرا در دوران ساسانی ما 7 زبان اوستایی داشتیم و هموراه شاهان ایران بر روی دانش بسیار پافشاری میکردند.)

5 دین رسمی ایران زرتشت بود برای همین ادیان دیگر مورد سرکوب قرار میگرفتند به مانند عیسویان!

6 جامعه طبقاتی باعث تبعیض گسترده شده بود

7 اوستا یا قرآن هر دو یکی هستند

دوران پهلوی:

1 اجازه مطبوعات آزاد نبود

2 زندانی سیاسی داشتیم

3 ساواک ملت را مورد شکنجه قرار میداد

4 28 امرداد کودتا بود

5 شاه نوکر آمریکا بود

6 مردم اینقدر فقیر بودند که حلبی آباد داشتیم

آری ایرانستیزان این دو دوره تاریخی را با این پرسش ها مورد هجوم قرار میدهند و شوربختانه برخی از میهن سالاران در اندیشه های ایرانخواهانه خویش با وجود اینگونه حملات دچار تناقض میشوند و کاملا از باورهای اصیلشان منحرف میشوند.

نخست بایستی عرض کنم تمامی این پرسش های بی محتوا که کاملا به صورت دروندی مطرح میشود قابل پاسخ است و استادان بزرگ ایرانی که از اندیشه میهن سالاری حمایت میکنند به این مهملات پاسخ های کوبنده ای دادند و از حوصله این نوشتار براستی خارج است بخواهیم پاسخ این مهملات را بدهیم اما به صورت گذار پاسخ برخی از این پرسش های رایج را میدهیم.

(دروند یعنی چه: در گاتها انسانها به سه دسته تقسیم شدند، ردمندان و نا آگاهان و دروندان، دروندان به کسانی میگویند که از واقعیت خبر دارند اما از روی پلید سرشتی دروغ میگویند و حقیقت را برعکس نشان میدهند)

در ارتباط با پرسش، موبد همان آخوند است و یا اوستا و قرآن یکی هستند بایستی عرض کنم خیر اینچنین نیست، زیرا آخوند شخصیست که از راه حفظ کردند قرآن و برگزاری مراسم ختم و گریه و زاری امرار معاش میکند اما موبد شخصیست که هیچگاه از راه حفظ کردند اوستا درآمدی کسب نکرده زیرا ماهیت اوستا با قرآن بسیار متفاوت است، اوستا در دوران ساسانی 21 بخش بوده و تنها 5 بخش آن مذهبی است و مابقی بخش های جمع آوری اطلاعات اختر شناسی، پزشکی، زمین شناسی و ….. در واقع اوستا دانشنامه ایران باستان است و موبدان دانشمندان آن دوران

در ارتباط با پرسش موبدان در حکومت دخالت میکردند و یا زرتشت دین رسمی  ایران بوده بایستی به عرض برسانم تا کنون ایرانستیزان یک مدرک نتوانستند نشان دهند تا قانون اساسی دوران ساسانی چنین بوده و زرتشت دین رسمی و یا موبدان در حکومت دخالت مستقیم میکردند.

در ارتباط با دوران پهلوی که میگویند مردم فقیر بودندو حلبی آباد وجود داشت بایستی به عرض برسانم مگر در ظرف 1400 سال پیش اینگونه نبوده؟ مگر پهلویها معجزه گر بودند دفاع از دوران پهلوی از آن جهت است که حکومت شاهان ایرانساز پهلوی از روزی که زمام امور را بدست آوردن فقر کاهش پیدا کرد و ایران رو به پیشرفت باورنکردی گام برداشت

میگویند زندانی سیاسی داشتیم براستی زندانیان سیاسی ایران چه کسانی بودند، بگذارید بگویم زندانیان سیاسی ایران بیماران روانی و خونخورای بودند که برای جامعه مضر و خطرناک محسوب میشدند به مانند این اشخاص که در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید

آری اینان زندانیان سیاسی بودند که امروزه اگر به دست مردم ایران بی افتند تیکه تیکه خواهند شد.

دگر میگویند 28 امرداد کودتا بود ما هنوز نفهمیدم شاهی که ارتش در اختیارش است چگونه در برابر نخست وزیر خویش میتواند کودتا کند؟

بگذریم از اینگونه پرسش ها بیشمار است و پاسخ به این پرسشهای بی ارزش بارها داده شده اما کو گوش شنوا!

نیروی ایرانسالار بایستی در امر مبارزه هوشیار باشند زیرا به قول «استاد عطایی فر» ما برای شناسایی اندیشه درست سه سنگ محک داریم و آنان «زرتشت، کوروش، فردوسی» هستند و هر کس از اندیشه این سه تخطی کرد مطمئن باشید یا مغرض و دست نشانده است و یا در اندیشه هایش دچار لغزش و انحراف شده است، حال برای نمونه یکی از انحرافات خطرناک در جامعه میهن پرست را در زیر می آوریم.

قشری بوجود آمدند که میگوید، زرتشت و گاتها به به اما موبدان و اوستا اه اه

دقیقا مثال بالا یک انحراف جدیست، اینان به قدری منحرف شدند که از خود نمیپرسند اگر موبدان نبودند نام زرتشت اصلا به شما نمیرسید تا بخواهید در مورد دیدگاهش قضاوت کنید، زرتشت اندیشه است و به مانند مروارید می ماند و موبدان و اوستا به مانند صدفی چنین مروارید ارزشمندی را برای آیندگان حفظ کردند.

مثال دیگر

ایرانستیزان در تلاش هستند تا تعصبات قومی را در بین اقوام بالا ببرند مثلا شما بارها شنیدید مینوسیند،

یک فعال آذری بازداشت شد! در حالی که فعال آذری یعنی چه؟ بایستی نوشته شود یک فعال در آذربایجان بازاداشت شد.

و یا میبینید خیلی ها میگویند ما کرد هستیم ما لر هستیم ما آذری هستیم در حالی که روی این واژگان زوم کردند جاده را برای تجزیه طلبان مغرض آسفالت میکند باید گفت ما ایرانی هستیم و در آذربایجان، کردستان، لرستان بدنیا آمدیم

و یا می آیند انجمن های قومی درست میکنند به مانند انجمن مازندران در حالی که بایستی انجمن ایران را درست کرد و کارگروه در انجمن ایران بشود مازنداران نه اینکه فرع را به حدی بزرگ کنیم که اصل دیده نشود.

سخن پایانی:

قصد از نوشتار بالا هوشیاری میهن سالاران میباشد که خط راست ایدولوژی میهن باوری و یا هویت ایران را درک کنند و با واژگانی که به مانند شکلات لای زربرق می پیچنند اما محتوایش فاسد است فریب نخورند

بایستی از خودمان پرسش کنیم چرا رسانه های نیرومند غربی به ویژه پارسی زبانان به مانند «صدای آمریکا و بی بی سی و یا رادیو فردا» زمانی که از تاریخ ایران و یا زرتشت میخواهند سخن بگوید از مهمانهای تجزیه طلب و خطرناک دعوت به عمل می آورند و هیچگاه یک زرتشتی به مانند «استاد جعفری» را دعوت نمیکنند؟ اگر هم زمانی نیروهای سالم را دعوت میکنند برای تخریب آنان میباشد.

بنابراین بدانید و آگاه باشید که ما در یک میدان جنگ بسیار خطرناک هستیم و اگر دایه میهن سالاری را در خود میپرورانید فریب چهارتا واژه دشمنان ایران را نخورید و محکم جلوی ایرانستیزان بایستید و از اتهام ها و القابی که به شما نسبت میدهند نهراسید.

ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواهد و ما به دنبال این آرمان بزرگ می رویم

نگارنده : امید دانا

امید دانا

 

4 نظر برای “ایران سالاران هوشیار باشید!

 1. مرگ بر الله مرگ بر محمد مرگ بر اسلام مرگ بر آخوندها (بلند) «یک مسلمان سابق» می‌گوید:

  مرگ بر الله
  مرگ بر محمد
  مرگ بر اسلام
  مرگ بر آخوندها (بلند)

  «یک مسلمان سابق»

 2. (پرشیا بیدار میشود …)
  په یاری اهورا مزدا

  با درودی دیگر به سردار دلاور و کهرمان پارسی: امید دانا (Lion of Persia)

  با سپاس از تلاشهای راستین شما و بویژه بانوی بسیار بزرگوارتان ذر راه رهایی سرزمین باستانی و فرهنگ آریایی کهن ما. به
  یاری شیر زنان و شیر مردان اهورایی شمار فرزانگان و پیروان اشو زرتشت، آیین نیاکان ما و کیش کوروش بزرگ به تندی رو به فزونی گرفته است، و امپراتوری پارسا (پرشیا یا پرژیا) دوباره شکوهمندی، سربلندی و بزرگی خود را در راه بازیافت است.

  آری این نوادگان یا پیروان: اشو زرتشترا، یازاتا میترا، یازاتا آناهیتا, یازاتا تیشتریا، کوروش، دارایوشا، خشایارشا، آرتاخشیار، پردوسی (یا پردیسی) توسی، میترادس اشکان، آدمیرال آرتامیسیا، آرتابانوس اشکان، سردار سورنا، سردار آریو برزن، شهربانو پوران دخت، شهربانو آزردخت، یزدگرد ساسانی، رستم فرخزاد، مرداویز زیاری بابک خرم کیش، اردشیر پاپکان، آرش کمانگیر، مازیار کاران، کاوه آهنگر، سردار یعقوب لیث صفاری، شهبانو ماندانا، پروچیستا، گردآفرین، ارساسیس اشکان، کمبسیس، شاهپور ساسانی، کمبسیس، رکسانا، سوشیانت، کتایون، سیندخت، جهان پهلوان رستم دستان، سام نریمان، زال زر، و …… ، همچون سپاه کوروش دوم در راه اند تا پیروزی را از آن: آشا بر دروژ، سپنتا مینیو بر انگره مینیو، روشنایی بر تاریکی، و یا اهورا بر اهریمن کنند.

  دین بهی که کیش مردمان مهربان، با فرهنگ و نژاده این سرزمین بوده است، دوباره فرازمندی پیشین خود را باز می یابد. نبرد
  فرهنگی قادسیه هرگز پایان نیافته است. با بازگشت هر هم میهن دلاور، یکی از سربازان رستم فرخزاد جان میگیرد و بر آژیدهاک مارذوش و شیتان پرستان سنگ پرست تازی اش شمشیر میزند.

  این نوادگان فرزانه تنین فریاد ها، اشکها و ندای ناله های جگرسوز نیاکان بیگناه بخون تپیده خود را که برای پدافند و آزادی سرزمین و فرهنگ خویش دلاورانه جنگیدند را از درون گزرگاه چهارده سده به گوش خود میشنوند, که ما را فریاد می دهند تا ازین تازیان اهریمن پرست و دزدان خون آشام مدینه، تاوان بگیریم. این فرزانگان تنین آوای دلخراش هموتنان مرد و زن بیگناه خود را که هزاران هزار در کنار رودخانه ها، بدستور تازیان، گردن زده شدند، تا رودهای خون بسازند، را از درون چهارده سده به گوش خود میشنوند.

  این فرزانگان فرخ نژاد تنین سداها و گریه های جانگداز هموتنان مرد و زن و کودک بیگناه را که زنده زنده در کاخ ها و خانه ها سوختند را به گوش خود میشنوند. این فرزانگان تنین رنجها و اشکهای زنان، مردان، کودکان ، ندیمان، شاهزادگان و شاهدخت های جوان و بیگناهی که پابرهنه تا شهرهای اهریمنان تازی، در بیابانهای گرم و سوزان، دوانیده شدند، تا آنها را از برای غلامی، کنیزی، روسپیگری و بردگی بکار کشند، بیگاری و کلفتی و نوکری تازیان کنند، هر از چندی آنها را به دیگران بفروشند، و یا برای خشنودی خدای شیتانی خود گردن بزنند، را به گوش خود میشنوند … و … .

  این نوادگان فرزانه میروند تا هر آنکه و هر آنچه از تازیان است ( واژگان، زبان، سالنامه، نسکها، نام ها، دبیره، بناها، فرهنگ، …) را به زیر گام های سترگ و پولادین خود، خرد و ریشه این ویروس و بلای اهریمنی ۱۴ سده را برای همیشه در سرزمین اهورایی ما نابود کنند. بدینگونه پرشیای بزرگ از میان خاکستر اهریمنان تازی بر میخیزد و شکوهمندی، سربلندی و بزرگی خود را باز مییابد، که مژده زایش دوباره ابرنیروی جهانی نوینی را میدهد که ریشه در سده های باستان دارد.

  همانگونه که ابرمرد، فیلسوف و چکامه سرای بزرگ پارسی، پردوسی توسی، میفرماید:

  همه ذر هوای فریدون بدند که از درد ضجاک پر خون بدند
  سپاه فریدون چو آگه شدند همه سوی آن راه بی ره شدند

  بیاریم آن آب رفته بجوی مگر زان بیابیم باز آبروی
  شود مردمی کیش و آیین ما نگیرد خرد خرده بر دین ما

  > همچنین در پیامد بازگشت پرشیای بزرگ:

  ۱- ساختن ‹تخت جمشید دوم› در کنار تخت جمشید کنونی (پرسپولیس)، در استان پرسیس، که همسان با پرسپولیس در
  هنگام فرمانروایی: شاه شاهان (امپراتور) دارایوشای بزرگ باشد. برای زنده کردن فرهنگ شکوهمند آریایی و گسترش
  آن به سراسر جهان، و سرازیر کردن درآمدهای بسیار بزرگ از گردشگران فرنگی به درون کشور.
  [ویدیوی: «جشنواره بزرگ پارس در هند» را در یوتیوب ببنید].

  ۲- ساختن پیکره های: میترا، آناهیتا، تیشتریا، آرتامیسیا، و …. ، سورنا، آریوبرزن، اردشیر پاپکان، بابک خرم کیش و …
  در شهرهای کشورمان.

  ۳- ساختن نیایشگاههای بسیار بزرگ: میترا، آناهیتا، تیشتریا، …. ، و آتشکده های زیبای زرتشتی در شهرهای کشورمان.
  ( http://www.yataahoo.comنیایشگاه آناهیتا با ستونهای شگفت انگیز – بهرام کوشکی )

  ۴- ساختن نمایشگاه (موزه)، بناها، دژ، هتل … ، به سبک دوران هخامنشی، در کنار آرامگاه امپراتور کوروش بزرگ، در شیراز
  (شهر شیرها).

  ۵- ساختن پیکره بسیار بزرگی: از یازاتای خورشید میترا، همراه با ترازوی دادگری او، (همانند پیکره آزادی در نیویورک)، در پایتخت کشورمان: آتراپانا (تهران)، یا در شیراز (شهر شیرها) و نیز میان جنگل کناره دریای نیلگون کاسپین (Caspian).

  ۶- بازسازی و ساختن نمایشگاه، بناها، دژ، هتل … ، در کنار آرامگاه اشو زرتشترای بزرگ, دارایوشای بزرگ، خشایارشا….

  ۷- بازسازی و ساختن نمایشگاه، بناها، هتل … ، در کنار دژ بابک خرم کیش، اردشیر پاپکان، یعقوب لیث صفاری، …

  ۸- برپایی جشنها، کارناوال ها، نمایشگاه ها، …. بزرگ برای جشنهای نوروز، مهرگان، سده، ….

  ۹- ساختن فیلم های بزرگی از زندگی کوروش، دارایوشا، شاهپور ساسانی، نبردهای هخامنشیان، پارتیان، ساسانیان، …

  ۱۰- و دیگر …

  — پاینده و جاوید پارسا —

  (پرشیا بیدار میشود ……. بازگشت بزرگ به فرهنگ آریایی میترایی زرتشتی پارسی)
  (بازگشت پارسا یا پرشیای بزرگ، بازگشت به: آرمان ها، شناسه، زبان، دبیره، نامها، نمادها، آیین های فرهنگی
  هحامنشیان، پارتیان و ساسانیان – بازگشت به شهریاران زرتشتی، هم کیش با کیش کوروش و دارایوشای بزرگ)

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  ** برای آگاهی و پژوهش بیشتر درباره بلای خانمانسوز و ویروس اهریمنی ای که سرزمین، فرهنگ و مردم ما را از ۱۴۰۰ سال پیش، گرفتار و بیمار کرده و راه رهایی یا -بازگشت بزرگ- به شکوه و بزرگی ابرنیرو و امپراتوری پارسا، ویدیوهای زیر فهرست میگردند. برای دیدن هریک از ویدیوهای زیر تنها هریک از پاژنام های زیر (بین دو گیومه) را در یوتیوب ‹رونوشت و گزاشت› (Copy & Paste) نمایید.

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  –1– «آخوند و ملا به مسجد برود Moshiri_062113″
  گزارشی تکان دهنده از دستگاههای شکنجه و کشتار، پکاررفته بدست ترسایان (مسیحیان).

  –2– «استاد بهرام مشیری: دروغهای ادیان ابراهیمی».

  –3– «عيد پوريم -iran- کـشـتـار ایـرانـیـان تـوسـط یـهـودیـان».

  –4– «سنگسار – naqibahmad samim».

  –5– «اسلام و هویت زدایی از جوامع فتح شده – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.
  ‬‎
  –6– «سنگ سیاه ، عضو جنسی زنانه _ مراسم حج و بت (سنگ) پرستی Bahram Moshiri»

  –7– «بهرام مشیری- دو قتل عام وسیع ایرانیان در طول خلافت علی».

  –8– «آنچه اسلام به ‹ایران› داد». صادق هدایت.

  –9– «هزینۀ اسلام برای ایرانیان – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.

  –10– «آمار خراج ایرانیان به اعراب در دوران معاویه – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.

  –11– «نقد آیین خرافات پوچ بهائیت – مسلکی مصطفی حسینی طباطبایی – قسمت اول و دوم»
  بسیار شنیدنی. اهل تسنن نه تنها شیعه ها و بهایی ها را مسلمان نمی دانند، همانا آنها را از شیتانی ترین کافران
  یا مشرکان می دانند که با ساختن دین های جدیدی از اسلام، مسلمانان را به تفرقه، گمراهی و کشتار یکدیگر
  کشانده اند.

  –12– «بررسی کوتاهی از کمونیسم – Bahram Moshiri» کدبان بهرام مشیری.

  –13– «‫انتقاد از خود و روشنفکران چپ از زبان: دکتر اسماعیل خویی»‬‎.
  بسیار شنیدنی.

  –14– «آماری از کشتار جهانی چپ در تاریخ – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.

  –15– «The real crimes of the Communists »
  «RED ARMY – Soviet’s Crimes Against Humanity»
  » murdered 21,768 in Katyn massacre by the Soviet NKVD »

  –16– «Chinese Torture Atrocities: Beheadings Death by 1000 Cuts»
  «COMMUNISM = FASISM AND SLAVΕRY. Mao Tse Tung – CHINA»
  گزارشی بسیار هولناک از جنایات بسیار وحشتناک آدم خواران مائوئيست کمونیست چین.
  دولت مائوئيست کمونیست چین اجزاء بدن مخالفین و اعدام شدگان را، جدا یا قطعه قطعه کرده و میفروشد.
  برای آگاهی بیشتر درباره چین، دو واژه: ‹چین آدمخواران› ، را به انگلیسی در گوگل کاوش (جستجو) کنید.

  –17– «جدول زمانی جنایات امپریالیسم .

  –18– «سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرباس 655 ایران در kohvasang – July 3, 1988″.
  کشتن ۲۹۰ مسافر بیگناه ایرانی بدست جنایتکار آمریکا.

  –19– «جهان وطنی – Bahram Moshiri». کدبان مهندز بهرام مشیری.
  بسیار شنیدنی.

  –20– «فدرالیسم پوششی برای جدایی طلبی – Bahram Moshiri». کدبان مهندز بهرام مشیری.

  –21– «زبان هموطنان آذری ما از چه زمان گویشی از ترکی شد؟ – Bahram Moshiri».

  –22– «‫فرق ترک و آذری در کجاست؟ Bahram Moshiri». کدبان مهندز بهرام مشیری.

  –23– «قساوت های ترکان قاجار – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.

  –24– «کشتی بستن و بازگشت به دین زرتشتی میان کردهای کردستان. Moshiri دکتر مهرآسا».

  –25– «یعقوب لیث صفاری – ۳ بخش – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.
  >> Lion of Persia

  –26– «جنگ قادسیه – Bahram Moshiri». کدبان بهرام مشیری.
  بسیار شنیدنی.

  –27– «بررسی گرایش ایرانیان به دین زرتشت – کوروش آریانا و امید دانا»
  بسیار شنیدنی.

  –28– «گفت و شنود تلویزیون پی ان جی با بانو زرین در مورد جشن مهرگان»
  بسیار شنیدنی.

  –29– «پیشینه جشن مهرگان (و کردها) – بانو زرین .»
  بسیار شنیدنی.

  –30– «آشنایی با کیش زرتشت – قسمت اول – Intruduction to Zoroastranism» بانو آریاناز هدایتی.
  بسیار شنیدنی.

  –31– «قسمت دوم – The Zoroastranism PART 2 – آشنایی با کیش زرتشت» بانو آریاناز هدایتی.
  بسیار شنیدنی.

  –32– «نشست کلاسهای آموزشی دین زرتشت. بانو زرین.»
  بسیار شنیدنی.

  –33– «مصاحبه با: بانو آریاناز هدایتی، فعال زرتشتی _ امید دانا»
  بسیار شنیدنی.

  –34– «زال و سیمرغ برگرفته از شاهنامه فردوسی – 1356″.
  بسیار دیدنی.

  –35– «‫شاهنامه در باب رخش – Bahram Moshiri‬‎». کدبان بهرام مشیری.

  –36– «دين زردشت de hassan adeli».
  شهر شگفت انگیز: درینکویو ، از نیاکان آریایی زرتشتی ما.

  –37– «(زرتشت) Mani Azadikhah – Zartosht».
  بسیار دیدنی.

  –38– «تاریخ ایران – امپراطوری پارس»
  بسیار دیدنی.

  –39– «Parsi india – پارسیان زرتشتی هند – by elyasusman «.

  –40– «جشنواره بزرگ پارس در هند – The Persian Festival».
  بسیار دیدنی.

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  > همچنین در تارنمای زیر برای پالایش زبان پارسی، واژه نامه رایگانٰ، PDF، دریافت دارید:

  http://www.BeParsi.com

  برای یافتن واژگان دشوار، دو یا سه بن واژه نخست را کاوش کنید، برای نمونه
  بجای «متقاضی»، «مت» یا «متق» را کاوش کنید.

  > همچنین میتوانید ‹نسک زیبای شاهنامه پردوسی› را در گوگل بیابید و به رایگان دریافت کنید (PDF).
  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  >>> برای بازپس گیری و پاسداری مرزهای فرهنگی، گنجینه زبان پارسی، واژگان پارسی را جایگزین واژگان تازی کنید:
  (وازه نامه کوچک زیر پیشکش مهربان یاران میگردد)

  شمار (پارسی) = ثعداد (تازی)
  شماره = عدد
  آژیدهاک (پارسی) = ضحاک (تازی)
  کدبان (kadbaan) = استاد (تازی)
  مهندز = مهندس

  تازی = عرب، سید، دزد کاروانها، عقب افتاده بیابانی، بوزینه صحرایی، سوسمارخور، ابن المیمون، البوزینه، میمون زاده،
  کله بوقی، دزد سرگردنه، میمون الله، میمون مؤمن، تروریست، بوزینه عمامه دار، عین نجاست، الشیخ المیمون،
  عرعر, بوزینه مدینه، بوزینه کتابدار، گوریل بیابانی، بوزینه بچه باز

  ترسایان = مسیحیان
  آشا، آرتا = درستی، راستی، حقیقت truth، سیستم و قوانین گیتی
  آشویی = مقدس
  دروژ = دروغ
  راستی = حقیقت
  نگاره = عکس

  یازاتا = الهه (تازی)، مهری، یزدان، فرشته — (نام ۱۰۱ یازاتا در کیش زرتشت یاد شده است که یاری دهنده اهورامزدا در گردش گیتی می باشند و برجسته ترین آنها: یازاتا میترا، فرمانروای گیتی یا فرشته خورشید، می باشد.
  که با نشان: گردونه خورشید یا صلیب شکسته شناخته میشود. که نشانگر چهار آخشیژ: آتش، آب، باد و خاک میباشد، و سراسر گیتی، به خواست اهورامزدا، از این چهار آخشیژ پدید آمده است. از آن
  میان تنها آتش است که پاک پاک است، نماد زندگی بخش و تابش روشنگر است (از بین برنده تاریکی
  ، نادانی و تباهی)، که هرگز به پایین نمیرود. همانا همواره به بالا میرود و روی به سوی ایزد یکتای
  گیتی: اهورامزدا دارد).
  بدانگاه بد آتش خوبرنگ چو مر تازيان را مهراب سنگ
  مپندار کآتش پرستان بدند پرستنده ی پاک يزدان بدند

  برجسته = مهم
  آخشیژ = عنصر
  پدافند = دفاع
  تاوان گرفتن = انتقام گرفتن
  شناسه = هویت
  چکامه، چامه = شعر
  چکامه سرا = شاعر
  نسک = کتاب (تازی)
  نسکخانه = دارالکتاب، کتابخانه
  نوشتار، نسک، نوشته = کتیبه
  سامانه = سیستم
  گیتی = کائنات، عالم وجود
  جهان = دنیا (تازی)
  زندگان، باشندگان = موجودات

  پاژنام = عنوان
  پاره، تکه = قطعه
  دانش = علم
  دانشگاه = دارالعلم
  سرشناس = معروف
  کارشناس = متخصص
  ریزگان = جزییات
  ریز به ریز = جز به جز
  پژوهش = تحقیق
  پژوهشنامه = مقاله
  پایان نامه = رساله
  چرایی = علت
  …………………………………………………
  گاه = ساعت
  دم (dam)، دنگ (dong) = دقیقه
  تک (tek) = ثانیه
  گاه ۶ و ۳۰ دم و ۵ تک = ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه و ۵ ثانیه

  گاهنما = ساعت مچی یا دیواری
  روزشماز، سالنامه = تقویم
  پیشنما = تاریخ گزشته، history
  روزنما = تاریخ روز، date
  روزگارنگار = تاریخ نویس
  کیان = مرکز
  کدبان (kadbaan) = استاد (تازی)
  ………………………………………………….

  دبیره، نوشتار = خط
  خوشنویسی = رسم الخط
  آموزه = درس
  آموزشگاه = مدرسه، مؤسسه
  آموزگار = معلم
  فرمِهان = رئیس جمهور
  خژک (khozhak) = نقطه
  دریافتن = فهمیدن
  دریافت = فهم
  درخور، فراخور = مناسب
  چندی = مدتی

  انجمن = جامعه (تازی)
  به چم = به معنی
  به چه چم = به چه معنی
  چمش چیه ؟ = معنی اش جیه ؟

  پرسیس = استان فارس
  پارسا = پرشیا، پرژیا
  آتراپانا = تهران
  توس = مشهد
  ژرمانیا، کارمانیا = کرمان
  کاسپین = مازندران
  آزرپاتگان = آزربایجان
  آریانا، خراسمیا = خراسان
  زنگان = زنجان
  آتراپاتن = قزوین
  اکپاتانا = همدان
  یازاتا، یزدان = یزد
  تیسپون = سیسفون
  کفگاز = قفقاز
  سپاهان = اصفهان
  هیرکانیا = سمنان

  پیام = خبر
  پیامها = اخبار
  پندار = فکر
  گیرا = جالب، جذاب
  هم روزگار = هم عصر
  کلیدی = اصلی
  نکته، باره = مسئله
  فرایافت = مفهوم
  گویش = تلفظ
  چالش = انتقاد، نقد
  کنکاش، شکافتن = آنالیز، تجزیه و تحلیل

  شهربانو = فرمانروای زن، شهریار زن، شاهنشاه زن، رئیس جمهور زن، پادشاه زن
  شهبانو = ملکه
  بیشترین = اکثراً
  دمیدن آفتاب = طلوع آفتاب
  کارایی = تأثیر
  نخست = اول
  نخستین = اولین
  دیرکرد = تأخیر
  پکش = انفجار
  نمونه، ماننده = مثال، مثلن
  در ذرازنای پیشنما = در طول تاریخ
  ناسزا = توهین
  آرامش = صلح، امنیت
  آشتی = صلح
  بنیاد گردیده = استوار شده
  کینه = نفرت
  دودمان، تبار = اصلیت

  گردشگر = توریست
  فرنگی = خارجی
  پهنه، کوی، برزن = منطقه
  بومی = محلی
  زناشویی (زن + شوی) = زن و شوهری، ازدواج
  همسردار = متأهل
  ناهمسر = مجرد
  پاژنام = عنوان
  دژمن = دشمن
  بن واژه = حرف، الفبا
  گزاره = عبارت، جمله
  واژه = لغت
  واژه نامه = لغت نامه
  آهنگ = موسیقی، موزیک
  همنوازی = کنسرت
  باربد (baarbod)، نوازنده = موسیقی دان
  رامشگر = رقاص

  سراسر، سرتاسر، همه، رویهم رفته = تمام (تازی)
  خرد پزیر = منطقی
  همایش = کنفرانس
  سترگ = محکم
  هنجار = نظام
  هنجار آفریش یا هستی = نظام خلقت
  پایه، بن = اساس، اصل
  نوینی = مدرنیته
  آموزش = تحصیل
  آموزش یشرفته = تحصیلات عالیه
  کیهان = فضا
  کیهان نورد = فضانورد
  پرتوهای کیهانی = تشعشعات فضایی
  ستاره وهرام = کره مریخ
  آدمک = ربات

  فن آوری = تکنولوژی
  فرا = ماوراء
  فرا زمینی = موجودات کرات دیگر
  فراورد، ساختگی = مصنوعی
  فراورده ها = مصنوعات

  نخش = نقش
  جانبخش = شهید
  پارسایی، پرهیزکاری، پاکدامنی، خوشرویی = اخلاق، تقوا
  پارسا = موءمن
  پارسایان = موءمنان
  پاکزاده = حلال زاده
  ناپاکزاده، تازی زاده = حرام زاده
  دردم = بلافاصله
  آزرم = شرم
  آز = طمع
  خردمند = عاقل
  بی آر = بی غیرت
  بی خرد = احمق، بی شعور، نفهم، عرب
  زهری = مسموم
  زهری شدن = مسموم شدن
  پاد، ناساز = ضد
  در برابر = برضد
  تندی = سرعت

  بی سوی, بیسوی = خنثی
  ناهمسو = منفی
  همسو = مثبت
  پاسخ = جواب
  پرسش = سؤال
  گونه = نوع
  پیکر = جسم، بدن
  پیکره = مجسمه
  کرپان (kerpaan) = قصاب، (از کرپن (kerpen) = چاقو)
  کرپان کردن = قربانی کردن

  پیورزی = تعصب
  دغاکاری = خیانت
  بازورزی = تمرین
  کم و بیش = تقریباً
  ژرف = عمیق
  پالایه = فیلتر
  بی گمان = حتماً
  برگه = کاغذ
  دیرین = قدیم
  دیرینه = قدیمی
  انگیزه = سبب
  روشنپندار = روشنفکر
  باختر = غرب
  خاور = شرق
  دودمان = سلسله

  درگر = نجار
  زرین = طلایی
  کالا = اجناس
  نوزایش = رنسانس
  زادروز = میلاد
  زایش = تولد
  زادگاه = محل تولد
  گسترده، پهن = وسیع
  آزرمگاه، شرمگاه = xxx
  شورش، جوشش، رستاخیز = انقلاب
  رویه = سطح
  نگاشت = ثپت
  سازمان نگاشت شناسه مردم = سازمان ثبت احوالات شخصیه
  مینوی (minavy) = معنوی
  آدمیزاد = انسان
  آدمیت = انسانیت

  آسا، داتا، دادیک = قانون
  بر پایه آسا = بر پایه قانون
  آساهای کشور = قوانین مملکت
  دربار = دولت
  مردمان = ملت
  میهنی = ملی
  شهریار = یار شهر (کشور) و مردم آن، فرمانروای کشور، رئیس جمهور
  دادخواه = وکیل
  دانشمند = حکیم، عالم
  چشم براه = منتظر
  پنداشت، اندیشه = تفکر
  پند، اندرز = نصیحت
  ناهنجار = بی نظم
  سرراست = مستقیم
  اسپند ماه = اسفند ماه
  امرداد ماه = مرداد ماه
  برزخ، دوزخ = جهنم
  اوروا (oorvaa) = روح

  بسامد = فرکانس
  کارمایه = انرژی
  پیامک = ایمیل، پیام الکترونیکی
  پوشینه = جلد کتاب
  همسان، ماننده = شبیه
  مانندگی = شباهت
  پلید، آلوده = کثیف، کثافت
  کژی = انحراف
  کژدم = عقرب
  هژده = هیجده، ۱۸
  هما، شهباز = عقاب
  هرآینه، همانا، هرچندکه، پس همانا = ولی، اما، ولیکن

  بانو = خانم
  نام = اسم (تازی)
  این سرکار = اینجانب
  آن سرکار = آنجانب
  نام خانوادگی = نام فامیل
  سرخ = قرمز

  روژ = روز
  رویه، برگ = صفحه
  گمان = تصور، توهم
  دلدادگی = عشق, دلداده منی = عشق منی!
  دلداده = معشوق
  دلدار = عاشق

  آهن پیما، آهن نورد = قطار
  آهننورد کهربا = قطار برقی
  زروان (zorvaan)، هنگامه = زمان
  پولی و بازرگانی = اقتصاد
  فرنود = دلیل
  فردید = نظر، نظریه
  تابش، فروزش = نور
  شادی = فرح (تازی)
  واخواست = اعتراض
  واخواهی = اعتراض کردن

  درود، روژخوب، روژخوش = سلام
  ایزد نگهدار = خداحافظ
  بامذاد خوش = صبح پخیر
  شب خوش = شب بخیر
  خوراک = غذا
  خوراک شب = شام
  خوراک نیمروز = ناهار
  چاشت = صبحانه
  آری = بله
  نه = خیر
  باره، جستار = موضوع
  باور = عقیده, اعتقاد، ایمان
  باورمند = معتقد

  بایگانی، انبار = save
  زدایش = delete
  فرویش = download
  ویرایش = edit
  ویرایشگر = editor
  برش = cut
  فرازش = upload
  رونوشت = copy
  گزاشت = Paste
  باز = open
  پست = close
  نگاشته = file
  پوشه، پرونده = directory
  بر سیم، روی سیم = online
  بی سیم = offline
  چاپ = print
  چاپگر = printer
  پس بر = backspace
  بازگشت = return
  پیش بر = space bar
  داده ها = information
  پردازنده = processor

  ===============================================

  از مهربان یاران درخواست میشود که از این پیام رونوشت گرفته و برای دیگران، بیشتر بهتر،
  به پیوست پیامک خود بفرستید، تا دیگران هم بخوانند، ببینند، و برای سرنوشت آینده سرزمین خود پنداشت کنند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s