دکلمه: زمانی برای آغاز نیست زنگ پایان مدتهاست به صدا در آمده!

ادامهٔ این نوشته را بخوانید