شادباش و آروزهای من برای سال نو

امید دانا

اینم از خوان نوروزی ما که به تلاش همسرم آماده شد.

در سال تازه امیدورام به جای گذاشتن «تازینامه» (قرآن)، از شاهنامه و اوستا استفاده شود.

به جای خواندن دعا عربی «با مقلوب القلوب» که زبان دشمنان تاریخی ما ایرانیان است، شاهنامه و خرده اوستا بخوانیم.

امیدوارم در سال جدید زندانیان سیاسی بویژه «پیمان عارفی» و خانواده گرامیش را که توسط جانیان اسلامی کشته شدند را فراموش نکنیم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید