وقتی تلویزیون ملی اکراین مانند تلویزیون ملی ایران در سال 57 ملی عمل نمیکند!


ادامهٔ این نوشته را بخوانید