دوران سانسور استالینی به پایان رسیده!

امید دانا

دو مرتبه نوشتارم در مورد خانوم نمازی توسط مغزهای کمونیستی مورد هجوم قرار گرفت و اقدام به رد کردن گزارش در فیس بوک شد و برای 24 ساعت فیس بوک من را بلاک کرد.

جالب آنجایی بود که گزارش های رد شده در فیس بوک در مورد قرار دادن عکس برهنه مریم نمازی رد شده است در این مورد تنها میتوانم بگویم عجبا!

اما مغزهای کمونیستی هیچگاه نخواهند فهمید هم اکنون در دوران استالینشان زندگی نمیکنیم و هزاران راه وجود دارد برای رساندند نظرهایمان، بلی امروز نمیتوان سانسور کرد.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید