مریم نمازی دهن کجی به پرچم جمهوری اسلامی یا توهین به ایران و ایرانی!

مریم نمازی

نکته: اینجانب پرچم منحوس جمهوری اسلامی را با آرم خرچنگش به هیچ عنوان نماد ایران و ایرانی نمیدانم و خود من نیز بارها این پرچم را بابت مخالفتم با موازین اسلامی و ماهیت ضد ایرانی بودن جمهوری اسلامی به آتش کشیده و خواهم کشید.

مقدمه:

در چند سال اخیر روز جهانی زن در 8 مارس شاهد برهنه شدند زنان بسیار از کشورهای مختلف بابت اعتراض به جامعه مرد سالار و موازین اسلامیست، در میان زنان برهنه نقش زنان ایرانی به وضوح دیده میشود که به دیدگاه نگارنده نوشتار فرق برهنگی زنان ایرانی با کشورهای دیگر زمین تا آسمان است، زیرا: ادامهٔ این نوشته را بخوانید