احمد شاه رضایی برای اجرای حکم یکسال حبس تعزیری امروز وارد زندان اوین شد.

احمد شاه رضایی

احمد شاه رضایی فعال سیاسی ملی گرا برای گذراندن یک سال حکم تعزیری، خودش را به زندان اوین معرفی کرد.

ایشان که در خرداد سال 89 بازداشت شده بود و یک سال نیم حبس را بدون حتا یک روز مرخصی سپری کرده بود، پس از آزادی بار دیگر در روز 19 مهر 91 بازداشت میشود و برای 2ماه در سلولهای انفرادی 209 نگهداری میشود و در نهایت با 100 میلیون وثیقه آزاد می شود.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements