فعالیت های سیاسی انجمن زرتشتیان استکهلم و همکاری با گروهای تجزیه طلب+ویدیو

فرشاد وهرام - تجزیه طلبان

برای من به عنوان یک باورمند به آئین زرتشت، ایران و یکپارچگی آن از هر چیزی ارج تر است.

اوایل آمدنم به کشور سوئد بود و در شهر کوچکی در حومه وستروس ساکن بودم و از آنجا فعالیتهای سیاسی خودم را آغاز کردم، پس از اندکی که فعالیتهای سیاسی من سروصدایی ایجاد کرده بود، برای نخستین بار رئیس انجمن زرتشتیان استکهلم به نام فرشاد ورهرام از طریق تلفن با من تماس گرفتند، و اصرار کردند تا با من ملاقاتی داشته باشند، من نیز که قرار بود بابت تظاهرات 22 بهمن به استکهلم بروم با ایشان یک وقت قرار گذاشتم، زمانی که به استکهلم رسیدم ایشان آمدند دنبال من و با هم به خانه ایشان رفتیم. (نکته: انجمن زرتشتیان استکهلم تنها یک عضو دارد و همین آقای فرشاد ورهرام است و دیگر وجود خارجی ندارد) ادامهٔ این نوشته را بخوانید