روز دانشجو من روز تاسیس دانشگاه تهران است، نه روز 16 آذر

16 آذر

تاریخ را آنان مینویسند که فاتح شده اند و همواره مردم حرف فاتحان را قبول میکنند.

جمله بالا مصداق حادثه 16 آذر است، 16 آذری که امسال در آستانه 60 سالگی خودش می باشد و بابت کشته شدن به ظاهر سه دانشجو بیگناه هر ساله روز دانشجو برگزار می شود، اما در حقیقت روزیست برای تخریب حکومت پادشاهی ایران و خاندان ایرانساز پهلوی که توسط شورشیان 57 به ایران عزیزمان تحمیل شده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید