محمد نوریزاد را چگونه میبینید؟

021_First_Frame

من کاری به حمله هایی که به ایشان میشود ندارم، اما با ایشان به مدت 25 روز در بند 350 همبند بودم و ایشان را انسان مقول و میهن پرستی دیدم البته اعتقادات تازی داشتند و همچنان به دین عربها اعتقاد داشتند اما ایشان را بسیار میهن پرست یافتم.
خوبی محمد نوریزاد در اینجاست که به هیچ عنوان اصلاحطلب نبوده و بیکباره از اصولگرایی به براندازی نظام رسیده است و در این راه تا کنون خطایی از ایشان ندیدم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید