نامه سرگشاده 68 تن از زندانیان سیاسی سابق و فعالین دانشجویی خطاب به حسن روحانی

11_2

وب سایت رسمی امید دانا_در پی سخنان حسن روحانی مبنی بر خطاب کردن معترضان سال 88 به اردوکش های خیابانی، 68 تن از فعالین جنبش سبز و زندانیان سیاسی سابق نامه ای سرگشاده خطاب به آقای روحانی نوشته اند که نامه پیش رو از سوی 45 تن از فعالین سیاسی حمایت شده است.

متن کامل نامه به شرح زیر است .
ادامهٔ این نوشته را بخوانید