من مخ نداشتم شما که داشتید چرا ملا آوردید!

f_First_Frame

وقتی از شعبان جعفری پرسيدند که آيا براستی شما بی مُخ هستيد؟

او رندانه پاسخ داد که: «من مُخ نداشتم و شاهنشاه آريا مهر را آوردم که سپاه دانش و بهداشت و آنهمه سر افرازی و رفاه را برای ملت ايران به ارمغان آورد ،
اما روشنفکران و تحصیلکردگانی که مُخ داشتند، شيخ و ملا را بر مردم ما حاکم کردند که ايرانی ها را يا کشتند، يا دربدر کردند و يا بی عصمت و بی آبرو حال شما به من بگویدچه کسی بی مخ هست؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

آقای روحانی اردوکش های خیابانی به شما رای دادند


ادامهٔ این نوشته را بخوانید