فریدون فرخزاد زنده است.

images

زمانی که سنی نداشتم هر گاه در خانواده در مدرسه نام فریدون فرخزاد به زبان می آمد، هزاران گفته نادرست و ناسزا به همراه داشت. معلمین مدارس ما همواره از او به بدی یاد می کردند، تا اینکه من در مورد فریدون کنجکاوتر شدم و به دنبال حقیقت فریدون گشتم.

آری هر چه من با فریدون آشناتر می شدم، خودم را غرق در فریدون میدیدم، شعرهای فریدون و به ویژه شهامتش و طرز اجرای برنامه اش من را شیفته فریدون فرخزاد کرده بود. هر چقدر بزرگتر میشدم فریدون جایگاه یک قهرمان را در باورهای من پیدا کرد و تا به امروز برای من یک قهرمان و الگو مبارزاتی بوده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements