اسفندیار منفردزاده از نسل های پس از خودش بابت سهراب کشی معذرت خواهی کرد.

Untitled 826

این هفته در برنامه در تبعید که از شبکه من و تو پخش میشود، چهر های نام آشنا در موسیقی ایران به نام اسفندیار منفردزاده دعوت شده بود.

سخنان جنجالی اسفندیار منفردزاده در این برنامه ذهن های بسیار را به خود مشغول کرد، همانگونه که میدانید اسفندیار منفردزاده از آهنگسازان معترض در دوران پادشاه فقید بود که مدتی در زندان اوین حبس و بازجویی شد.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید