امیدی که مستند رضا شاه در دلها زنده کرد

بلب_First_Frame

همچنان سایه مستند رضا شاه که از تلویزیون محبوب من و تو پخش شد، در فضای ایران سنگینی میکند.

نوشتارهای گوناگون در ارتباط با مستند رضا شاه در ظرف یک روز گذشته منتشر شده، و هر کدام از زوایای مختلف به مستند مورد بحث پرداختند، اما نکته نحیفی که در مستند خودنمایی میکرد امید تازه ای برای رهایی ایران بود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید