آزادی، برابری زیر پرچم شوروی (عکس)

Untitled 797

وب سایت رسمی امید دانا_عکسهایی انکار نشدنی از وابستگی عقیدتی جریاتات مختلف چپ به استالین و پرچم شوروی 

بارها جریانات چپ منکر تایید رفتار خشونت آمیز استالین و شوروی سابق شده اند، و هر گاه نیروهای مختلف چپ را در مصاحبه ها گیر می اندازیم ابراز انزجار از شوروی و استالین میکنند، اما در عکسهای انکار نشدنی زیر که از تظاهراتها و وب سایتهای خود این قشر برداشت شده است، نشان داده میشود شعار آزادی و برابری جریانات چپ یک فریب بیش نیست و آنان آزادی و برابری  را زیر پرچم شوروی می خواهند.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید