بررسی کشور پادشاهی اسپانیا

Escudo_de_España

بررسی قوانین پادشاهی کشور اسپانیا از استاد امید عطایی فر

بندهایی از قانون اساسی کشور پادشاهی اسپانیا

اصل‏1

1 – اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم ادامهٔ این نوشته را بخوانید

درسی که انتخابات 92 به اپوزسیون داد، اتحاد با اپوزسیون کاذب نه!

امید دانا

انتخابات 92 یک شکست فاحش را برای ما اپوزسیون برانداز رقم زد، نتیجه انتخابات 92 بسیار غیرمنتظره برای اپوزسیون ایران بود، و حاکمیت بر آمده از شورش 57 استادانه توانست درس سیاسی به ما بیاموزد.

آری نگارنده این نوشتار از واقعیت موجود فرار نمیکند، و شکست را هر چند تلخ میپذیرد، و به مانند کسانی که در هر حالت تحلیل های غیر واقعی را بخاطر مصلحت به خورد ملت میدهند نمی باشد، و واقعیت سیاسی ایران را همانگونه که اتفاق می افتد بر جان برگه مینگارد.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید