چند پرسش ساده از جمهوری خواهان

download (2)

1_ ده کشور – جمهوری نمونه و الگویتان را نام ببرید.

 

2_ کشورهای نام برده چه برتریهایی بر پادشاهی های اروپایی و نیز پادشاهی ژاپن دارند؟

  ادامهٔ این نوشته را بخوانید

پوستر تبلیغاتی برای 21 خرداد (نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران)

21 خرداد 1392

وعده ما فردا در استادیوم آریامهر بازی فوتبال ایران و لبنان با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
ادامهٔ این نوشته را بخوانید