بخش عمده ای از پناهجویان مبارزات سیاسی را لوث کرده اند.

امید دانا

نکته در مورد نوشتار: اینجانب امید دانا به مدت 4 ماه پناهجو بوده ام و پناهجویان با شرف زیادی را تا کنون در خارج از ایران دیده ام و هدف از نوشتن این مقاله زیر پرسش بردن تمام پناهجویان نیست اما چه باید کرد که شوربختانه منظور این نوشتار پناهجویان بسیاری را در بر میگیرد و اگر پناهجویی از دست این نوشته دلگیر شدند، بایستی به عملکرد خویش نگاه کنند و یادشان نرود نویسنده این مطلب خودش مدتی پناهجو بوده است اما دلیل نمیشود کتمان حقیقت کرد.

نام بعضی از افراد به دلیل اینکه بسیار انسانهای حقیری میباشند،  تنها به آوردن حروف اول نام کوچک و خانوادگی آنان اکتفا میشود.

پیش از خروجم از ایران همواره می اندیشیدم ایرانیان خارج از کشور حتما مشکل سیاسی داشته اند که غم غربت را به جان خریده اند، اما از روزی که وارد خارج از ایران شدم، مشاهداتی را از نزدیک دیدم که هر روز افسرده تر و غمگین تر شدم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید