جماع شریعت با داس و چکش

download (14)

با داس هر چه روییدنی بود از بن درو کردند
میخ اسلام را با چکش فرو کردند

سرخ کردند همه سبز آزادگی را
مارکس و شریعت با هم جماع کردند
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

مصاحبه با سهیل ملکپور در ارتباط با انسجام نیروهای پادشاهی_امید دانا


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مصاحبه با آریاناز هدایتی فعال زرتشتی_امید دانا


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

سلطنتی خواندن پرچم شیر و خورشید، ترفند نگاهداران حکومت اسلامی

iran map mobile
در زمینه ی پرچم شیر و خورشید، در میان طیف های مختلف سیاسی، باورهای گوناگونی وجود دارد؛ برخی آن را نماد حکومت محمدرضاشاه، پرچمی سلطنتی و پادشاهی می دانند.
برخی نیز پرچم شیر و خورشید را چیزی بیش از یک نماد نمی دانند و برای آن نقشی ثانویه قائل می شوند. گروهی هم، با شناخت تاریخ این پرچم و نیز باور به مردمی بودن پرچم ها و نه حکومتی بودن آنها، این نماد را یگانه ابزار هم بستگی و اتحاد گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی می دانند.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید