بررسی 15 اصل از سیستم پادشاهی کشور ژاپن

نشان پادشاهی کشور ژاپن

وب سایت رسمی امید دانا_ در سلسله نوشتارهای از سوشیانت مزدیسنا(استاد امید عطایی فر) در ارتباط با کشورهای پادشاهی که چگونه اداره میشوند و موازین دمکراسی به چه شکلی در کشورهایی که از سیستم نهاد پادشاهی استفاده میکنند، پرداخته شده است، در نوشته پیش رو نویسنده به 15 اصل از سیستم پادشاهی کشور ژاپن اشاره میکند و آن را به زبانی ساده توضیح میدهد.

نکته عکس کنار مربوط به نشان پادشاهی امپراطور کشور ژاپن میباشد، که از سال 1869 تا کنون پرچم رسمی خاندان پادشاهی ژاپن میباشد که از  گل داودی با ۱۶ گلبرگ طلایی‌رنگ در مرکز زمینه‌ای قرمز بهره گرفته است ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements