مصاحبه روکسانا گنجی با امید دانا در ارتباط با انسجام نیروهای پادشاهی


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

انتخابات ما نیز نزدیک است،آن روز دیر نیست!

گیلدا شیخ

چهار سال از سالگرد خون و باتوم و زندان و گاز اشک آور و شلیک گلوله به اسم انتخابات گذشت و به خرداد و تیر خونین رسیدیم .چهار سال پیش گردان گردان نیروهای رژیم در خیابان سعی در خفه کردن و سرکوب صداهای معترضین پرداختند .از یادمان نمی رود چه روزهایی بر ما گذشت ،فریاد های ما ،دویدن های ما وضرباتی عمیق که نه تنها بر جسم بلکه بر روح ما فرود آمد.هنوز تکلیف ما با انتخابات که نه ،انتصابات گذشته ، روشن نشده که می خواهند همان سناریوی دروغین را دوباره آغاز کنند و از من و تو می خواهند همان نقش سیاهی لشکر را دوباره در این پروژه جدیدشان بازی کنیم و تنور انتخاباتی عالیجنابان را گرم کنیم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید