توضیحات امید دانا در مورد ضبط صدایش توسط باند فرشاد ورهرام

Advertisements

بیانیه شهریار فتحی در باب ضبط صدای امید دانا توسط باند فرشاد ورهرام

بیا_First_Frame

رادیو پادشاهی رادیو پادشاهی بادرود 

هم میهنان نازنین من هم با امید آشنائی از راه دور دارم و هم با آقای وراهرام و تا کنون هم طرفی ا نگرفتتم چون بین دوست دخالت کردن نادانیست ولی چون این کار ضبط صدا از یکدیگر کار نادرست و غیر اصول دوستی است و هستند کسانیکه شرافت دوستی را زیر پا گذاشتند و حتا برای من از فیلم مصاحبه 4 سال قبل را با صدای فحاشی شخص دیگری که اکثر شما عزیزان میشناسید و معلوم بود صدا کس دیگر با تصویر من است را درست کردند و پس از آنهم افرادیکه خود را از طرفداران نظام پادشاهی بناگاه مینامیدند.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید