مشکلات اخلاقی و معامله ضد ایرانی در سازمان رستاخیز نوین ایران

امید دانا

در نوشتار پیشینم در ارتباط با استعفای خودم از سازمان رستاخیز توضیحاتی را دادم، در این نوشتار به مسائل پشت پرده پیرامون سازمان میخواهم اشاراتی داشته باشم.

روند سازمان رستاخیز نوین ایران که خود پایه گذار اصلی این جریان فکری هستم، به یکباره از سوی شخصی به نام فرشاد ورهرام به گونه ای دیگر تغییر مسیر داد.

فرشاد ورهرام در سفری که به آمریکا رفت، با اشخاصی وارد گفتگو شد، که ماحصل گفتگوهای ایشان قول قرارهایی بود( هنوز پی به کل این دیدارها و جزیات بیشترش نبرده ایم اما بزودی همه چیز آشکار میشود.) ادامهٔ این نوشته را بخوانید

افسوس…!

d_First_Frame

خداوندا بر سر ما چه آمده؟

ایران را چه شده؟

این سرزمین پاک و با شکوه این مهد علم و دانش به کجا خواهد رسید؟

چرا همه اسیر غم و غصه شده اند؟

چرا پر پرواز عقابها شکسته شده؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید