اقتصاد آینده ایران چپ یا راست یا یک راه نوین؟ / مبارز نستوه

pool

عامل تعیین کننده در جهان امروز. عاملی که سیاست ها بر اساس آن شکل می گیرد. عاملی که باعث شده است جنگها در بگیرد، استعمارها شروع شود ، برده داری آغاز شود،حریم انسانی و خانوادگی از هم بپاشد.عده ای را آنچنان ثروتمند کند که در پول خود را خفه کنند و عده ای آن چنان فقیر و محتاج که برای نان شب لنگ باشند.حتی عامل ثروت بوده که دیکتاتوری ها را به وجود آورده است.

به سراغ ایران می آییم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید