جشن سوری و پیشواز نوروز

         download (27)    به یاری اهورا مزدا

همانگونه که میدانید، آدمی روزگار دشواری را در دوره پارینه سنگی گذراند تا به پیشرفت صنعت دست یافت. خوراک خام می خورد و ابزارهای زندگیش همه سنگی و وزین بودند. راهی برای گرم کردن خانه و کاشانه اش نداشت و هیچ خبری از شهریگری (تمدن) و پیشه وری (صنعت) و تکنولوژی نبود. فلزات و راه گداختن آنرا نمی دانست و… تا اینکه نیاکان آریایی ما در زمان هوشنگ شاه پیشدادی به چگونگی درست کردن آتش از سنگ چخماق پی بردند و از آن روز تاکنون، آتش در میان ما آریاییان گرامی شمرده می شود و در همه جشنهای ملی آتش افروزی از مهمترین آیینهاست. یکی از مهمترین جشنهای ما ایرانیان نیز که با آتش افروزی همراه است، جشنهای پنج روز پایانی سال (پنجه وه) می باشد که همزمان با گهنبار همس پت میدیم گاه است.</stro ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

ما مردم هستیم، آقای علیرضا نوریزداه پاسخ دهید

علیرضا نوریزاده

در روز جمعه 25 اسپندماه برابر با 16 مارس آقای نوریزاده در برابر پرسشهای کنشگران سیاسی مبنی بر شفاف سازی منابع مالی تلویزیونشان اظهار داشتند تنها به مردم ایران پاسخگو میباشند.

حال آقای نوریزاده ما مردم ایران هستیم پاسخ دهید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید