پذیرایی از احمدی نژاد با لنگه کفش در مصر

پذیرایی از احمدی نژاد با لنگه کفش در مصر

چکامه 22 بهمن روز شورشیست

روی سخنم با جبهه به اصلاح ملیست 

روی سخنم با ملی مذهبیستامید دانا

روی سخنم در کل با مصدقیست ادامهٔ این نوشته را بخوانید