حمله توهین آمیز یگان وِیژه به بند 350 اوین

دیروز بامداد 28 دیماه یگان ویژه زندان به همراه گارد ویژه زندان به بند 350 اوین یورش برده و تمام بند و وسایل زندانیان را تفتیش و خود زندانیان سیاسی را به صورت توهین آمیز مورد بازرسی بدنی قرار دادند.

 

به گزارش رسیده از زندان اوین این حمله بسیار توهین آمیز بوده است که منجر به خشم زندانیان سیاسی شده است ، زندانیان بند 350 اوین اعتراض خویش را با خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی و سر دادن مرگ بر دیکتانور ابراز کردند.

 

گزارش از امید داناب_First_Frame

Advertisements